معرفی روشهای حذف موادآلی از آب های آلوده – مرداد ۱۳۹۵
دفتر نظارت بر بهداشت آب و فاضلاب
شورای سیاست گزاری کنترل کیفیت آب

 
هدف : هدف از نگارش این راهنما ، بررسی و معرفی روشهای پیشنهادی ممکن جهت حذف مواد آلی از آب با توجه به نوع ماده آلی موجود در آب هر منطقه یا استان ، همچنین نوع منبع تامین آب منطقه ای یا استانی می باشد.
دامنه کاربرد : حوزه بهره برداری شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی.
کلیات :
تعریف موادآلی
به مواد شیمیایی خطی یا حلقوی که شامل عناصر کربن وهیدروژن هستند موادآلی می گویند.
انواع مواد آلی
مواد آلی شیمیایی شناخته شده در آب به دسته های زیر تقسیم بندی می شوند :
-۱ ترکیبات نفتی
-۲ مواد دارویی
-۳ سورفاکتانت ها
-۴ لابریکنت ها
-۵ پلیمر ها
-۶ فتالاتها
-۷ هیدروکربنهای پلی سایکلیک آروماتیک
-۸ حشره کش ها و مواد سمی
-۹ محصولات جانبی حاصل از گندزدایی

 

 **  دانلود معرفی روشهای حذف موادآلی از آب های آلوده **

 

.

منبع : کانال تلگرامی مهندسی آب و فاضلاب

مرداد ۱۹, ۱۳۹۵

معرفی روشهای حذف موادآلی از آب های آلوده – مرداد ۱۳۹۵

معرفی روشهای حذف موادآلی از آب های آلوده – مرداد ۱۳۹۵ دفتر نظارت بر بهداشت آب و فاضلاب شورای سیاست گزاری کنترل کیفیت آب   هدف […]
#