عمران - آب و فاضلاب

مروری کوتاه بر این رشته و فرصت های پیش رو
رشته هایی همچون عمران با گرایش آب و فاضلاب بطور خاص به بررسی پاکسازی منابع آب از آلودگیهای مختلف می پردازد. هدف از تربیت افراد در رشته مهندسی عمران – آب و فاضلاب دانش آموخته نمودن افراد متخصص جهت طراحی نگهداری و تعمیرات سیستم های آب و فاضلاب می باشد. با توجه به اهمیت بهداشتی کنترل آلودگیهای آب استفاده از افراد آموزش دیده در این رشته در راس برنامه های دولتها قرار گرفته است

پروژه

انواع پروژه های آبرسانی ، طراحی انواع شبکه های آب و فاضلاب ، تصفیه خانه ها و پروژه های دانشجویی در زمینه های نرم افزار های تخصصی در این قسمت گردآوری شده است.
#