اندازه گیری میزان سختی آب

لوازم ازمایشگاهی
آزمایش اندازه گیری کلر
August 9, 2012
azmayeshgahe ab
کیفیت آب و تعیین رنگ روش آزمون
August 9, 2012

اندازه گیری میزان سختی آب

ازمایش جارتست

اندازه گیری میزان سختی آب :

به طورکلی دونوع سختی داریم : ۱- دایم ۲- موقت
وقتی که یونهایی مثل درآب حل شده باشداین آب دارای سختی است .
باعث می شودکه PH آب باران پایین آمده و آب خاصیت اسیدی پیداکند . که باحرارت دادن می توان یونهای فوق راخارج کرد .
چنین ترکیبی دارای سختی موقت است که می توان باحرارت دادن راجداکرد ولی اگراین یونهابه صورتی باشندکه به وسیله حرارت دادن جدانشوندمی گوئیم ترکیب مادارای سختی دایم است . که می توان بااستفاده ازترکیباتی مثل ( کربنات سدیم ) یونهاراجداکرد .
سختی موقت + سختی دایم = سختی کل
موادموردنیاز :
۱- متیل اورانژ ۲- HCl
وسایل موردنیاز :
۱- ارلن ۲- بورت
۱- شرح آزمایش :
درآزمایش اول برای اندازه گیری سختی موقت حدود۱۰۰ cc آب شهر بر می داریم و ۳ تا ۴ قطره متیل اورانژ ( معرف ) به آن اضافه می کنیم وسپس به کمک ۰٫۱ HCl نرمال آن راتیترمی کنیم . وقتی که رنگ زرد به نارنجی تبدیل شد به پایان تیترمی رسیم وحجم مصرفی اسید ( V ) را می نویسیم .
نرمالیته اسید * حجم اسیدمصرفی = سختی موقت a = V x N
دراین مرحله ۳٫۵ cc اسیدمصرف می شود .
a = 3.5 x 0.1 = 0.35 سختی موقت
قسمت دوم : تعیین سختی داتم
موادموردنیاز : ۱- کربنات سدیم ۲ -آب HCl -3
وسایل موردنیاز : ۱- شعله ۲- کاغذصافی ۳- ارلن
شرح آزمایش : ۱۰۰۰ cc آب شهررابرداشته و ۲۰ cc کربنات سدیم ۰٫۱ نرمال به آن اضافه می کنیم . اجازه می دهیم که تمام آب بخارشده و فقط رسوب باقی بماندپس ازآن که تمام آب بخارشد ۲۰ cc آب مقطر اضافه می کنیم وخوب هم می زنیم وسپس محلول رااضافه می کنیم . وقتی که محلول راصاف کردیم محلول زیر صافی را با استفاده از ۰٫۱ HCl نرمال تیترمی کنیم حجم مصرفی اسیددراین مرحله است .
برابر ۱۵٫۹ میلی لیتر
قسمت سوم :
درمرحله سوم ۲۰ cc کربنات سدیم ۰٫۱ نرمال رابرداشته به کمک ۰٫۱ HCl نرمال آن راتیترمی کنیم . ( البته قبل ازآن چندقطره متیل اورانژبه آن اضافه می کنیم ) . حجم مصرفی اسیددراین مرحله است . =۱۱میلی لیتر
b=(15.9 – 11 ) 0.1 = 0.49 سختی دایم
سختی کل =۴۲۰ gr/lit سختی کل
نتیجه گیری :
خواص فیزیکی وشیمیائی آب مانندشفافیت ، رنگ ، بو ، دما ،‌نمک های محلول درآن ، سختی خواص کاهشی و PH ، کیفیت آب رابیان می کند . دراین میان نمک های محلول درآب یکی ازمهمترین عوامل است . تمام نمک هایی که در آب محلول اند نشان دهنده ناخالصی های آب معدنی اند .
مهمترین عامل ازخواص آب سختی آن است . درجه سختی آب عبارت است ازتعدادمیلی اکی والان گرم های یون های کلسیم ومنیزیم دریک دسی مترمکعب آب . مقدار یون کلسیم و یون منیزیم راواحدسختی آب انتخاب می کنند .
به طورکلی سه نوع سختی وجوددارد : ۱- سختی موقت ۲- سختی دایم ۳-سختی کل
سختی موقت : این سختی به دلیل وجودبی کربناتهای کلسیم ومنیزیم است که دراثرجوشیدن به کربناتهای نامحلول تبدیل می شوندوبه صورت جامدته نشین می گردند .
۲- سختی دایمی :‌ این سختی شامل آن دسته ازنمک های کلسیم ومنیزیم است که دراثرجوشیدن آب به صورت محلول باقی می مانند .
۳- سختی کل : مجموع سختی های دایمی و موقتی راسختی کل می گویند . آبی راکه هرکیلوگرم آن کمترازیک گرم نمک داشته باشد آب شیرین می گویند وآبی راکه درهرکیلوگرم آن بیش از یک گرم نمک وجودداشته باشدآب شورمی گویند . آبی که درهر آن کمتراز۳ میلی گرم اکی والان گرم نمک های وجودداشته باشدآب نرم می گویند . آبی که درهردسی مترمکعب آن بیش از ۳ میلی اکی والان گرم نمک های وجودداشته باشدراآب نیم سخت گویند . وآبی که درهر ازآن ۴ تا ۱۰ میلی گرم اکی والان گرم موجودباشد راآب سخت می گویند .

 

کتاب آزمایشهای شیمی عمومی refrence :112 تا ۱۱۵ : صفحه

منبع:سایت بهداشت محیط

* ورود به تاپیک مربوطه جهت بحث و تبادل نظر *

 

عرفانی
عرفانی
مصطفی عرفانی - کارشناس مهندسی عمران آب و فاضلاب سرپرست کارگاه عمرانی پروژه های انتقال آب ، پوشش بتنی کانال (لاینینگ) و مسئول بخش اجرایی در پروژه بزرگترین پارک بانوان در شمال کشور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *