فهرست نشریات معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبری ریاست جمهوری

مبانی طراحی تصفیه خانه فاضلاب
October 17, 2013
نرم افزار محاسبه جریان آب برای اندروید
November 1, 2013

فهرست نشریات معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبری ریاست جمهوری

 

۱- آب و فاضلاب – ضوابط و معیارهای فنی و بهره‌برداری

عنوان

شماره

۱.          مبانی و ضوابط طراحی طرحهای آبرسانی شهری

۳-۱۱۷

۲.          مبانی و ضوابط طراحی شبکه‌های جمع‌آوری آبهای سطحی و فاضلاب شهری

۳-۱۱۸

۳.         ضوابط فنی بررسی و تصویب طرحهای تصفیه آب شهری

۳۱۲۱

۴.         ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینی

۱۲۳

۵.         مشخصات فنی عمومی مخازن آب زمینی

۱۲۴

۶.         مجموعه نقشه‌های تیپ اجرایی مخازن آب زمینی

۱۲۵

۷.         ضوابط فنی بررسی و تصویب طرحهای تصفیه فاضلاب شهری

۳-۱۲۹

۸.         گزارش و آمار روزانه بهره‌برداری از تصفیه‌خانه‌های آب

۳-۱۳۰

۹.         راهنمای نگهداری و تعمیرات تصفیه‌خانه‌های آب و حفاظت و ایمنی تاسیسات

۱۳۳

۱۰.      نیروی انسانی در تصفیه‌خانه‌های آب و مراقبت بهداشتی و کنترل سلامت آنها

۱۳۴

۱۱.      راهنمای بهره‌برداری و نگهداری از مخازن آب

۱۳۷

۱۲.      سازه‌های بتنی مهندسی محیط زیست و آزمون آب‌بندی سازه‌های بتن آرمه (ترجمه ACI ۳۵۰R-۸۹ آزمون آب بندی سازه های بتن آرمه – ترجمه AWWA۴۰۰-۹۳ و ACI ۳۵۰.۱R-۸۹)

۱۵۰

۱۳.      مکمل ضوابط طراحی شبکه‌های جمع‌آوری آبهای سطحی و فاضلاب شهری

۱۶۳

۱۴.      راهنمای بهره‌برداری و نگهداری از اجزای تصفیه‌خانه آب

۱۷۷

۱۵.      دستورالعمل نامگذاری و حفاری چاههای آب

۱۸۱

۱۶.      راهنمای حفاظت کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی و تجهیزات بهره‌برداری از آنها

۱۸۲

۱۷.      ضوابط طراحی سازه‌ای مجاری آب‌بر زیرزمینی بتنی

۱۸۵

۱۸.      دستور العمل رفتارسنجی کیفی آبهای زیرزمینی

۱۸۷

۱۹.      راهنمای بهره‌برداری و نگهداری تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری (تصفیه‌مقدماتی)

۲۳۷

۲۰.      راهنمای نشت‌یابی و جلوگیری از تلفات آب در تاسیسات آبرسانی شهری

۲۴۱

۲۱.      فهرست جزئیات خدمات مطالعات تاسیسات آبگیری (مرحله‌های شناسائی ، اول و دوم ایستگاههای پمپاژ)

۲۶۲

۲۲.      ضوابط بهداشتی و ایمنی پرسنل تصفیه‌خانه‌های فاضلاب

۲۷۵

۲۳.      راهنمای انتخاب ظرفیت واحدهای مختلف تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری

۲۷۸

۲۴.      راهنمای بهره‌برداری و نگهداری از تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری بخش دوم تصفیه ثانویه

۲۸۴

۲۵.      دستورالعمل ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح‌های آب و فاضلاب در مرحله اجمالی

۳۲۳

۲۶.      دستورالعمل ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرحهای آب و فاضلاب در مرحله تفصیلی

۳۳۸

۲۷.      راهنمای طراحی تلمبه‌خانه‌های فاضلاب

۳۴۷

۲۸.      فهرست خدمات مطالعات بهسازی لرزه‌ای سامانه‌های آبرسانی شهری موجود

۳۶۵

۲- آب و فاضلاب- رهنمودها، دستورالعملها

عنوان

شماره

۲۹.      استاندارد کیفیت آب آشامیدنی

۳-۱۱۶

۳۰.      راهنمای کنترل کیفیت در مراحل مختلف تصفیه آب آشامیدنی

۱۷۹

۳۱.      دستورالعمل آزمون میکروبیولوژی آب

۲۵۹

۳۲.      دستورالعمل برپایی آزمایشگاه آب

۲۶۵

۳۳.     ۱- دستورالعمل تعییین اسیدیته و قلیاییت آب، ۲- دستورالعمل تعیین نیتروژن آب

۲۶۶

۳۴.     دستورالعمل نمونه‌برداری آب

۲۷۴

۳۵.     راهنمای تعیین و انتخاب وسایل و لوازم آزمایشگاه تصفیه‌خانه‌های فاضلاب

۲۸۵

۳۶.     دستورالعمل کنترل کیفیت در تصفیه‌خانه‌های آب

۳۱۸

۳- آبیاری- ضوابط و معیارهای فنی – رهنمودها و دستورالعمل‌ها

عنوان

شماره

۳۷.     ضوابط و معیارهای فنی شبکه‌های آبیاری و زهکشی (منابع آب و خاک و نحوه بهره‌برداری در گذشته و حال)

۱۰۳

۳۸.     ضوابط و معیارهای فنی شبکه‌های آبیاری و زهکشی (هیدرولیک کانالها و مجاری)

۱۰۴

۳۹.     ضوابط و معیارهای فنی شبکه‌های آبیاری و زهکشی (هیدرولیک لوله‌ها و مجاری) 

۱۰۵

۴۰.      ضوابط و معیارهای فنی شبکه‌های آبیاری و زهکشی (اندازه گیرهای جریان) 

۱۰۶

۴۱.      ضوابط و معیارهای فنی شبکه‌های آبیاری و زهکشی (نقشه‌های تیپ) 

۱۰۷

۴۲.      ضوابط و معیارهای فنی شبکه‌های آبیاری و زهکشی(مشخصات فنی عمومی)

۱۰۸

۴۳.     ضوابط‌ ومعیارهای ‌فنی ‌شبکه‌های ‌آبیاری ‌و زهکشی (خدمات ‌فنی ‌دوران ‌بهره‌برداری ‌و‌نگهداری ) 

۱۰۹

۴۴.     فهرست خدمات مهندسی مطالعات بهره‌برداری و نگهداری از سامانه های آبیاری و زهکشی در حال بهره‌برداری

۱۳۱

۴۵.     دستورالعمل بهره‌برداری و‌نگهداری از ماشین‌آلات مورد ‌نیاز شبکه‌های آبیاری ‌و زهکشی

۱۵۷

۴۶.     دستورالعمل بهره‌برداری و‌نگهداری از‌تاسیسات و تجهیزات شبکه‌های آبیاری وزهکشی

۱۵۸

۴۷.     معیارهای هیدرولیکی طراحی کانالهای آبیاری و زهکشی روباز

۱۶۶

۴۸.     دستورالعمل اجرایی خدمات بهره‌برداری و نگهداری شبکه‌های آبیاری و زهکشی

۱۷۰

۴۹.     ضوابط و معیارهای فنی روشهای آبیاری تحت فشار (مشخصات فنی عمومی)

۲۶۱

۵۰.      ضوابط عمومی طراحی شبکه‌های آبیاری و زهکشی

۲۸۱

۵۱.      ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار (طراحی)

۲۸۶

۵۲.      فهرست خدمات مهندسی مطالعات بهره‌برداری و نگهداری از سامانه‌های آبیاری و زهکشی در حال بهره‌برداری

۳۱۳

۵۳.     راهنمای نگهداری سامانه‌های زهکشی

۳۱۵

۵۴.     ضوابط طراحی تعیین فاصله و عمق زهکش‌های زیرزمینی

۳۱۹

۵۵.     فهرست خدمات ارزیابی عملکرد سامانه‌های زهکشی زیرزمینی

۳۲۰

۵۶.     شرح خدمات توجیه فنی و اقتصادی- اجتماعی سامانه‌های آبیاری تحت فشار (در سه سطح الف- ب- پ)

۳۳۳

۵۷.     روش‌نامه مطالعات توجیه فنی، اقتصادی- اجتماعی و زیست‌محیطی سامانه‌های آبیاری تحت فشار

۳۳۴

۵۸.     ضوابط طراحی هیدرولیکی ساختمان‌‌های حفاظتی و تقاطعی، تبدیل و ایمنی و ساختمان‌های حفاظت در مقابل فرسایش سامانه‌های آبیاری

۳۳۷

۵۹.     مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشکه‌زاری (آبیاری ثقلی) – جلد یکم: کلیات، تعاریف و مفاهیم پایه

۱-۳۴۶

۶۰.      مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشکه‌زاری (آبیاری ثقلی) – جلد دوم: ضوابط و مبانی آبیاری و تسطیح اراضی کشاورزی

۲-۳۴۶

۶۱.      مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشکه‌زاری (آبیاری ثقلی) – جلد سوم: زهکشی

۳-۳۴۶

۶۲.      مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشکه‌زاری (آبیاری ثقلی) – جلد چهارم: سازه‌های آبی و جاده های دسترسی

۴-۳۴۶

۶۳.     مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشکه‌زاری (آبیاری ثقلی) – جلد پنجم: یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی

۵-۳۴۶

۶۴.     ضوابط طراحی سازه‌های اتصال و تخلیه زهکش‌های روباز

۳۵۸

۶۵.     راهنمای کاربرد مدلهای تجربی و نظری آبشویی نمکهای خاکهای شور

۳۵۹

۶۶.     راهنمای طراحی و انتخاب مواد و مصالح برای زهکش‌های زیرزمینی

۳۶۸

۶۷.     فهرست خدمات مرحله یک (توجیهی) طرح‌های آبیاری و زهکشی

N۹۳

۶۸.     فهرست خدمات مرحله دو (تشریحی) طرح‌های آبیاری و زهکشی

N۹۴

۶۹.     فهرست خدمات مرحله شناسایی طرح‌های زهکشی و بهسازی خاک برای دشتهایی که در آنها شبکه آبیاری احداث شده است

N۹۵

۷۰.      فهرست خدمات مرحله شناسایی طرح‌های آبیاری و زهکشی

N۹۶

۷۱.      شرح خدمات مهندسی مطالعات مراحل مختلف طرح های آبیاری و زهکشی

N۹۸

۴- منابع آب، سدها و مهندسی رودخانه- رهنمودها و دستورالعملها و فهرست خدمات

عنوان

شماره

۷۲.      توسعه پایدار و مدیریت مالی منابع آب

۱۴۰

۷۳.     راهنمای تعیین منحنی دبی – اشل رودخانه با استفاده از روش انیشتین – بارباروسا

۱۵۶

۷۴.     ژئوفیزیک ‌و نقش آن در مهندسی آب، استاندارد و مطالعات ‌الکتریک‌ با روش‌ مقاومت ویژه

۱۵۹

۷۵.     دستورالعمل مطالعات فیزیوگرافی در حوضه‌های آبخیز

۱۶۰

۷۶.     ژئوفیزیک و نقش آن در مهندسی آب “استاندارد مطالعات لرزه‌ای با روش شکست ‌مرزی

۱۷۱

۷۷.     علائم و نشانه‌های نقشه‌های منابع آب زیرزمینی

۱۷۵

۷۸.     راهنمای کاربرد اقتصاد مهندسی در پروژه‌های توسعه و مدیریت منابع آب

۱۷۶

۷۹.     راهنمای مطالعات پایه زمین‌شناسی مهندسی در پروژه‌های مهندسی آب

۱۸۰

۸۰.      راهنمای تزریق در سازه‌های آبی

۱۸۶

۸۱.      دستورالعمل آزمایش‌های تراوایی

۱۸۸

۸۲.      فهرست خدمات مطالعات مرحله شناسایی طرحهای مهندسی رودخانه

۱۹۰

۸۳.     فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرحهای مهندسی رودخانه

۱۹۱

۸۴.     فهرست خدمات مطالعات مرحله طراحی تفصیلی (مرحله دو) طرحهای مهندسی رودخانه

۱۹۲

۸۵.     فهرست جزئیات خدمات مطالعات بخش‌سیلاب وتغذیه مصنوعی (مراحل اول ودوم )

۱۹۳

۸۶.     فهرست جزئیات خدمات مطالعات ساماندهی چشمه‌ها و قناتها

۱۹۴

۸۷.     ضوابط طراحی سازه‌ای بندهای انحراف

۱۹۸

۸۸.     راهنمای تعیین غلظت نمونه‌های رسوبات معلق رودخانه‌ها

۲۰۵

۸۹.     فهرست خدمات مطالعات مرحله شناسایی منابع آب زیرزمینی

۲۱۲

۹۰.      فهرست خدمات مطالعات مرحله نیمه‌تفصیلی منابع آب زیرزمینی

۲۱۳

۹۱.      مبانی محاسبات اقتصادی طرحهای توسعه منابع آب 

۲۱۵

۹۲.      راهنمای بازرسی در سدهای بزرگ

۲۱۶

۹۳.     نقشه‌های همسان مجاری آب‌بر زیرزمینی بتنی

۲۱۸

۹۴.     برنامه‌ریزی و مطالعات بهینه‌سازی طرح‌های توسعه منابع آب

۲۱۹

۹۵.     تعیین حجم رسوبات و توزیع آن در مخازن سدها

۲۲۱

۹۶.     فهرست جزئیات مطالعات زمین‌شناسی مهندسی مرحله‌های شناسایی و توجیهی در طرحهای سازه‌های آبی (سدسازی)

۲۲۵

۹۷.     فهرست خدمات مرحله اجرای طرحهای مهندسی رودخانه

۲۲۶

۹۸.     دستورالعمل ‌ارزیابی زیست‌محیطی‌طرحهای‌ مهندسی رودخانه (۱- مرحله شناسایی؛ ۲- مرحله توجیهی؛ ۳- مرحله تفصیلی)

۲۲۷

۹۹.     فهرست ‌خدمات ‌مطالعات ‌طرح‌های ‌تغذیه‌ مصنوعی (۱-مرحله شناسایی، ۲-مرحله توجیهی، ۳-مرحله تفصیلی)

۲۳۶

۱۰۰.   دستور العمل آماربرداری از منابع آب (بخش اول- اندازه‌گیری پدیده‌های هواشناسی، بخش دوم- برگ‌های شناسایی و آمار)

۲۳۹

۱۰۱.   راهنمای مهار سیلاب رودخانه (روش‌های سازه‌ای)

۲۴۲

۱۰۲.   دستورالعمل اندازه‌گیری سرعت نفوذ آب به خاک با روش استوانه

۲۴۳

۱۰۳. دستورالعمل حفاظت و ایمنی در کارگاههای سدسازی

۲۴۷

۱۰۴. فهرست خدمات مرحله توجیهی مطالعات ایزوتوپی و ردیابی مصنوعی منابع آب زیرزمینی

۲۴۹

۱۰۵. دستورالعمل بررسیهای اقتصادی منابع آب

۲۵۸

۱۰۶. فهرست جزییات خدمات مهندسی مطالعات تاسیسات آبگیری (سردهانه‌سازی)

۲۶۳

۱۰۷. راهنمای مطالعات بهره‌برداری از مخازن سدها مراحل شناسایی، توجیهی، طراحی تفصیلی

۲۷۲

۱۰۸. راهنمای تعیین بار کل رسوب رودخانه‌ها به روش انیشتین و کلبی

۲۷۳

۱۰۹. راهنمای بررسی پیشروی آبهای شور در آبخوان‌های ساحلی و روش‌های کنترل آن

۲۷۷

۱۱۰.   ضوابط هیدرولیکی طراحی ساختمان‌های تنظیم سطح آب و آبگیرها در کانال‌های روباز

۲۸۲

۱۱۱.   راهنمای پهنه‌بندی سیل و تعیین حد بستر و حریم رودخانه

۳۰۷

۱۱۲.   راهنمای طراحی سازه‌ای تونل‌های آب‌بر

۳۰۹

۱۱۳. دستورالعمل و ضوابط تقسیم‌بندی و کدگذاری حوضه‌های آبریز و محدوده‌های مطالعاتی در سطح کشور

۳۱۰

۱۱۴. ضوابط عمومی طراحی سازه‌های آبی بتنی

۳۱۲

۱۱۵. راهنمای تعیین دوره بازگشت سیلاب طراحی برای کارهای مهندسی رودخانه

۳۱۶

۱۱۶. ضوابط طراحی هیدرولیکی ایستگاه‌های پمپاژ شبکه‌های آبیاری و زهکشی»

۳۱۷

۱۱۷. دستورالعمل آماربرداری از منابع آب

۳۳۰

۱۱۸. راهنمای تشخیص اثرهای اقتصادی، اجتماعی، ارزش‌گذاری و توجیه اقتصادی طرح‌های توسعه منابع آب

۳۳۱

۱۱۹. راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری پوشش‌ها در کارهای مهندسی رودخانه

۳۳۲

۱۲۰.   راهنمای بهره‌برداری هیدرولیکی از مخزن سدهای بزرگ

۳۳۵

۱۲۱.   راهنمای عملیات صحرایی نمونه‌برداری مواد رسوبی رودخانه‌ها و مخازن سدها

۳۴۹

۱۲۲.   راهنمای مطالعات فرسایش و رسوب در ساماندهی رودخانه‌ها

۳۸۳

۱۲۳. فهرست خدمات مطالعات مرحله طراحی تفصیلی سدسازی

N۱۰۳

۱۲۴. فهرست خدمات مهندسی مرحله ساخت سدها

N۱۰۴

۱۲۵. فهرست خدمات مرحله توجیهی سدسازی

N۵۷

۵- لوله‌ها، تاسیسات و تجهیزات- مشخصات فنی

عنوان

شماره

۱۲۶. آزمایش لوله‌های تحت فشار سیمان و پنبه نسوز در کارگاههای لوله‌کشی

۵

۱۲۷. مشخصات فنی عمومی لوله‌ها و اتصالات پی.وی.سی سخت برای مصارف آبرسانی

۱۸

۱۲۸. روش نصب و کارگذاری لوله‌های پی.وی.سی

۱۹

۱۲۹. مشخصات فنی عمومی لوله‌کشی آب سرد و گرم و فاضلاب ساختمان

۲۷

۱۳۰. استاندارد پیشنهادی لوله‌های سخت پی.وی.سی در لوله‌کشی آب آشامیدنی

۴۴

۱۳۱. استاندارد پیشنهادی لوله‌های سخت پی.وی.سی در مصارف صنعتی

۴۵

۱۳۲. استاندارد پیشنهادی اتصالهای لوله‌های تحت فشار پی.وی.سی

۴۷

۱۳۳. راهنمای طرح واجرای عملیات نصب لوله‌های سخت پی.وی.سی درلوله‌کشی آب سرد

۵۴

۱۳۴. راهنمای طرح و اجرای عملیات نصب لوله‌های سخت پی.وی.سی 

۵۶

۱۳۵. مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان‌ها – جلد ۵ لوله‌های ترموپلاستیک

۵-۱۲۸

۱۳۶. پوشش جدار لوله‌های فولادی با ملات ماسه سیمان

۱۷۳

۱۳۷. پوشش پلی اتیلنی لوله‌ها و اتصالات فولادی

۲۰۴

۱۳۸. پوشش جدار لوله‌ها و اتصالات فولادی با مواد قیر نفتی یا قطران ذغال سنگی

۲۱۰

۱۳۹. شرح خدمات مهندسی مطالعات مرحله دوم شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی (ثقلی)

۲۴۴

۱۴۰. مشخصات فنی عمومی کارهای مربوط به لوله‌های آب و فاضلاب شهری

۳۰۳

۱۴۱. راهنمای حفاظت کاتدی خطوط لوله و سازه‌های فولادی

۳۱۱

۶- شرح قیمت واحد تیپ

 

۷- عمومی

عنوان

شماره

۱۴۵. ضوابط تجزیه و تحلیل قیمتهای واحد اقلام مربوط به خطوط انتقال آب

۶۸

۱۴۶. مستندسازی طرحهای آب

۲۰۸

۱۴۷. مهندسی نگهداری ساختمان و تاسیسات – نگهداری دستگاه‌های تاسیساتی

۱-۱۳۸

۱۴۸. جداول راهنمای اطلاعات پایه موردنیاز برای بررسی‌های اقتصادی تامین، انتقال و توزیع آب کشاورزی

۱۷۴

۱۴۹. دستورالعمل عمومی ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح‌های عمرانی

۱-۲۵۴

۱۵۰. آنالیز فهرست بها

۸۱۰۰۸۱

۱۵۱. آماده‌سازی لجن حاصل از تصفیه فاضلاب شهری برای مصارف کشاورزی

N۲۲۰

 

عرفانی
عرفانی
مصطفی عرفانی - کارشناس مهندسی عمران آب و فاضلاب سرپرست کارگاه عمرانی پروژه های انتقال آب ، پوشش بتنی کانال (لاینینگ) و مسئول بخش اجرایی در پروژه بزرگترین پارک بانوان در شمال کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

#