تصفیه خانه فاضلاب کرمانشاه(مدول یک )

تصفیه خانه فاضلاب شیراز
August 7, 2012
آموزش
تصفیه خانه فاضلاب شیر پگاه
August 7, 2012

تصفیه خانه فاضلاب کرمانشاه(مدول یک )

تصفیه خانه فاضلاب کرمانشاه(مدول یک )

ویـژگـیـهـای جـغـرا فـیـا یـی:

شهر کرما نشا ه مرکز استان کرمانشاه در محدوده ای از طول جغرا فیا یی ۴۷ درجه و ۱۰ دقیقه شرقی و عرض جغرا فیا یی ۳۴ درجه تا ۴۷ درجه و ۲۴ دقیقه شمالی در میا نه ضلع غربی کشور وا قع شده است۰رودخا نه قره سو عملا شهر را به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم کرده است ۰ ارتفاع شهر نسبت به سطح دریا در قسمت شمالی بین ۱۳۴۰ متر و در دامنه ارتفاعات شمالی تا ۱۳۰۰ متر در ساحل رودخا نه قره سو و در قسمت جنوبی بین ۱۴۶۰ متر در دامنه ارتفاعات جنوبی تا ۱۳۰۰ متر در ساحل رودخا نه قره سو تغییر میکند۰ ارتفاع متوسط آن از سطح دریا ۱۳۲۲ متر میباشد

تـا ریـخـچـه :

مساحت در نظر گرفته شده برای تصفیه خا نه ۷۸ هکتار می باشد جمعیت تحت پوشش درا بتـدای طرح برا بر ۴۰۰ هزار نفر با ظرفیت دبی روزانه ۶۰ هزار متر مکعب در سال ۱۳۷۸ جهت اجرا به تصویب رسیدعملیات اجرایی شبکه جمع آوری وا نتقا ل در سال ۱۳۷۲ و مدول ۱ تصفیه خا نه و همچنین دو واحد ایستگاه پمپاژ در سال ۱۳۷۸ شروع گردید فـرایـنـد تـصـفـیـه روش لـجـن فـعـا ل از نـوع مـتـعـارف میباشد

دراوا سـط پـا ئیـز ۱۳۸۴ بهـره برداری از تـصفیـه خـانـه فا ضلاب شهـر کرمانشـاه آغـاز گـردیـد.

شـرح مـخـتـصـری از عـمـلـیـا ت تـصـفـیـه :

بطور کلـی عملیـا ت تـصفیـه در سـه مرحـلـه صورت میگیرد مرحـلـه اول تـصفیـه فیزیـکـی ا ست که شـا مـل سـاخـتمـا ن سرریـز – آشـغـا لگـیـر – دا نـه گیـر – حـوضچـه هـای تـه نـشینـی اولـیـه – حوضچـه هـای تـه نـشینـی ثـانـویـه – تـلمبـه خـا نـه لجـن برگشتـی و لجـن مازاد مرحـلـه دوم تـصفیـه شـیمیـایی ا ست که شا مل لـجـن فعـال و حوضچـه هـای کـلرزنـی است مرحـلـه سوم تـصفیـه بیولوژیکـی است که شامـل راکتورهـای بیـولوژیکـی میبـاشـد در اخـر گنـدزدایی پـسا ب بـا استفـاده از گـاز کلـر است کـه توسـط کلـرینـا تـور گـازی ا نجـام میگیـرد

وا حـد هـا ی مـخـتـلف تـصـفـیـه فـیـز یـکـی در مدول ۱

آ شـغـا لـگـیـر مـکـا نـیـکـی :

شا مل ۲ واحد اشغالگیر دانه فرار و دانه ریز است فا صله آ شغالگیر مکانیکی چون

راندمان بالاتر است کمتر از اشغالگیر دستی است۰( تقریبا نصف دستی است) وجود اشغالگیر

موجب کاهش سطح مقطع جریان ( این کاهش سطح مقطع بعلت وجود میله هاست) و ایجاد افت فشار و در نتیجه اختلاف ارتفاع در دو طرف آن میگردد

پــا رشــــا ل فـــلـــوم :

خط ورودی فا ضلا ب پس از عبور از واحد آ شغا لگیر وارد کا نا ل روباز شـد ه و قبل از ورود فا ضلا ب به وا حـد د ا نه گیرد ستگا هی به نا م پا رشا ل فـلو م (اولترا سونیک ) قرار داده شده ا ست که بعنوان ا بـزار ا ندازه گیری جر یان در تصفیه خا نه نقش مهمی دارد که با ا ندازه گیری عمق جریـان محاسبـه مقدار جریان را ممکن میکند شیب کا نا ل در تمام قسمت های کانال ۱۰۰۰- ۱ ا ست

دانــه گــیــر :

سرعت جریان در ا ین مر حله m/s 3/0 است مواد سنگین غیر ا لی مثل شن – ماسه پوسـتـه تـخـم مرغ – هـسـتـه و۰۰۰ ته نشین میشوند مواد ا لی به علت سبکتر بودن فرصت ته نشینی پیدا نمی کنند و همچنان به حالت تعلیق باقی می مانند پمپ ایرلیفتی کار گذاشته شده است که لجن های معدنی را به کمک هـواده هـای دیفیوزری جـدا میکنندو با لا می کشد۰هـوادهـی در اینجا کمک بـه جـلـو گیر ی از سـپـتـیـک شدن فاضلاب می کند ز ما ن ما ند بـعـلـت غـلـبـه حرکت ا فقی فاضلاب بر حرکت عمودی کوتا ه ا سـت (۳ د قیقه ) مـوا د شناور با کمک پاروهای رویی جمع آوری میشوند

حـوضـچـه هـا ی تـه نـشـیـنـی ا و لـیـه :

دو عـدد حـوضـچـه تـه نـشینـی اولیه مد ور و مشا به هر یک به مسا حت ۷۰۰ متر مر بع و دارای پل گردان و لوله ورودی چدنـی به قـطـر ۶۰۰ میلی متر و خروجی لجن به قـطـر ۲۵۰میلی متر برای مدول ۱ تـصفیـه در نـظـر گرفته شده است۰زمان ماند در حوضچه تـه نـشینـی ۱ ساعت مـیبـا شـد سرعت جر یا ن در ا ین مخز نها ۰۰۹ /۰ متر بر ثا نیه است۰ ۹۰- ۸۰ درصد مو اد جا مد ا لی در ا ین مر حله حذف میشوند در واقع می توان گفت بین ۳۰- ۲۰ درصد حذ ف BoD داریم هر مدول تصفیه خا نه دارای ۲ استخر ته نشینی دایره ای شکل به قطر ۳۰ مترمی با شد۰عـمـق استخر در کناردیواره ۵/۴ متر است سطح هر استخر معادل ۷۰۷ متر مربع میبا شد زمان ماند متو سط در استخر ۵/۲ سا عت میبا شد بار سطحی متوسط استخر حدود ۴۲ مـتـرمـکـعـب و بار سطحی حدا کثر استخر حدود ۵۹ متر مکعب در شبا نه روز برای هرمتر سطح ا سـتـخـر میبا شد بار سرریز برای سرریز یک لبه به ۳۱۸ متر مکعب در شبا نه روز برای هر متر طول سرریز میرسدحجم لجن خروجی از استخرهای ته نشینی به ۲۶۸ متر مکعب در شبا نه روز میرسد که وزن آن معادل ۱۳۶۰ کیلوگـرم ماده خـشـک در شبا نه روز است

اسـتـخـر هـای هـوا دهــی :

چهاراسـتـخـر هوادهی مشا به برای مدول ۱ تصفیه خانه به ابعاد ۲/۲۸ *۵۴ * ۲۵/۴ هر یک به ظرفیت ۱۵۰۰۰متر مکعب در روز با دها نه های ورودی و خروجی به شکل مستطیل در نظر گرفته شده است فاضلاب خروجی از استخر ته نشینی اولیه وارد استخر هوادهی میشود۰حجم لازم برای استخر هوادهی حدود ۲۰۰۰۰ متر مکعب میگرددغلظت ماده خشک در فاضلاب SMLSS برابر۲۵۰۰ میلی گرم ماده معلق در لیتر و غلظت ماده خشک درلجن فعال برابر ۸۷۵۰ میلی گرم ماده مـعـلـق درلـیـتـرمیباشد مقدار اکسیژن لازم برای تصفیه فاضلاب در استخر هوادهی برابر ۱۱۸۸۵ کیلوگرم اکسیژن درشبا نه روز است

توزیع پسا ب بین ۴ واحد و از طریق ۳۲ موتور هـواده هـوادهـی میشود که بصورت جریان غالبی با اختلاط کامل واز طریق هـوادهـای سطحی صورت می گیردمقدار کمی از لجن فعا ل معمولا به زلال ساز اولیه انتقال داده میشود و یا به تاسیسا ت فراوری پمپ می کنند ۹۰ د رصد BOD در این مرحله حذف میشوند۰(زمان ماند بین ۷- ۴ ساعـت است )

حـوضـچـه هـا ی تـه نـشـیـنـی ثـا نـویـه :

چهار عدد حو ضچه ته نشینی ثا نو یه مدور و مشا به هر یک به مسا حت ۷۰۰ متر مربع و لوله چد نـی به قـطر ۵۰۰ میلی متر و خروجی لجن به قـطـر ۲۵۰ میلی متر برای مدول ۱تصفیه در نظر گرفته شده است قطر استخرها ی ته نشینی ثانویه ۳۰ متر است سطح هر استخر ۷۰۷ متر مربع است مقدار بار جرمی حداکثر در استخر ته نشینی نهایی ۴/۳ کیلو گرم ماده مـعـلـق و بار جرمی متوسط حدود ۱/۳ کیلو گرم ماده معلق به ازا هر متر مربع در ساعت میبا شد۰ بار سطحی حد اکثر برابر ۳۰ متر مکعب و بار سطحی متوسط حدود ۲۱ متر مربع برای هر متر مربع سطح استخر درشبا نه روز میباشد .عمق استخر ته نشینی نهایی نیز با توجه به عمق لازم فاضلا ب صا ف شده عمق لجن درحال تغلیظ و عمق ذخیره لجن برابر ۵/۴ متر در نظر گرفته میشود که با احتساب ۵/۰ متر بعنوان ارتفاع ازاد عمق کل استخر برابر ۵ متر می گردد۰زمان ماند متوسط فاضلاب در استخـر ته نشینی نهایی برابر ۱/۵ ساعت میگردد

تـلـمـبـه خـا نـه لـجـن بـر گـشـتـی و لـجـن مـا زاد :

یـک واحـد تـلـمـبه خـانـه لجـن بـرگشـتـی ولجـن مازاد لجن جمع آوری شده از حوضهـای تـه نـشینـی ثانـویـه را کـه بـه صورت مجـرا به این واحـد منتقـل شده است را به چـا لـه مقسـم حوضهـای هـوادهـی ولجـن مازاد را بـه تاسیسات هضم لجن انتقـال خـواهـد داد این تـلـمـبـه خـانـه دارای ۵ واحـد پمپـی برگشتـی هـریـک بـه ظرفیـت H/M3 325 و ۳ واحـد پمـپ لجن مازاد هـریک به ظرفـیت H /M3 325 و تجهیزات جانبی شامل دبی سنج وکلیداتوماتیک و شیرالات واتصالات مربوطه میباشد

حـوضـچـه مـارپـیـچ کـلـرزنــی :

یک حوضچه کلرزنی به ابعاد ۲۸ * ۱۷ * ۳ متر با ورودی و خروجی لـولـه بتـنی به قطـر ۸۰۰ میـلـی متـرو دبـی متـوسـط۶۰۰۰۰مترمکعـب درروز مدول ۱ تـصفیـه خـانـه در نظـر گرفتـه شده است فاضلاب خـروجـی ازاستخر تـه نـشینـی نـهـایـی قـبل از خـروج از تـصـفـیـه خـانـه وارد حـوض کلـرزنی شده تـا گـندزدایی شود طول حوض کلرزنی ۲۶مترو عــرض ان ۱۷متـرکه از۵ کـانـال به عـرض ۳ مـتر تـشکـیـل شـده اسـت عـمـق ان ۳ مـتـر و عـمـق فـاضـلاب در آن ۳ مـتر مـیـبـاشـد حـداقـل زمان مانـد فاضلاب برای جـریـا ن حـداکثـربـه حدود ۶/۱۹ دقـیقـه میرسـد کـه بـیش از زمـان مانـد حـداقـل ۱۵دقـیقـه در حـوض تمـاس کـلـر می بـا شـد

آزمـایـشـهـای مـورد نـیـاز :

درآزمایشگاه تصفیه خا نه کلیه آزمایشات مورد نیاز روزانه – هفتگی و ماهانه از قبیل آزمایشات فیزیکی – شیمیایی-مطا لعا ت بهداشتی و ازمایشهای باکتریولوژی انجام میگیرد و از نتایج آن در تعیین و تشخیص مواد متشکله فاضلاب – تنظیم و کنترل هر یک از واحدهای تصفیه فاضلاب و بلاخره تعیین مشخصات فاضلاب ورودی و خروجی و مقایسه آن برای اطلاع از بازده تصفیه خانه استفاده میشودتعداد و نوع آزمایشهای مورد نیاز در یک تصفیه خانه فاضلاب به فرایند تصفیه و نوع و تعداد واحدهای تصفیه بستگی داردبرای راهبری تصفیه خانه و نیز کنترل غلظت آلودگیها در فاضلاب تصفیه شده آزمایشهایی مورد نیاز خواهـد بود که عبارتند از:

آزمایش PHو محل اندازه گیری – اندازه گیری دمای فاضلاب و محل اندازه گیری – آزمایش تعیین غلظت BOD5وCOD در فاضلاب و محل نمونه برداری – آزمایش تعیین غلظت مواد جامد معلق و محل نمونه برداری – آزمایش تعیین غلظت مواد جامد معلق در حوض هوادهی – آزمایش تعیین غلظت اکسیژن محلول (DO)و محل نمو نه برداری – آزمایش تعیین مقدار درصد حجمی لجن ته نشین شده در ۳۰ دقیقه و محل نمونه برداری – آزمایش تعیین غلظت چربی و روغن و محل نمونه برداری – آزمایش مواد مغذی – آزمایش آمونیاک و محل نمونه برداری- آزمایش درصد مواد خشک لجن- آزمایش کلر و محل نمونه برداری- آزمایش شمارش کـلـیـفـرم و محل نمونه برداری

* ورود به تاپیک مربوطه جهت بحث و تبادل نظر *

 

عرفانی
عرفانی
مصطفی عرفانی - کارشناس مهندسی عمران آب و فاضلاب سرپرست کارگاه عمرانی پروژه های انتقال آب ، پوشش بتنی کانال (لاینینگ) و مسئول بخش اجرایی در پروژه بزرگترین پارک بانوان در شمال کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

#